Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งตั้งผู้รักษาการฯ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีหนังสือ "คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1752/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา" สืบเนื่องจาก อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จึงขอลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา แต่เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของสถาบันไทยคดีศึกษาเป็นไปอย่างเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ จะยังเป็น "ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา" ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษาคนใหม่

คำสั่ง มธ.แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา

รายละเอียด
วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยชั้นนำด้านไทยคดีศึกษาของประเทศ

ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน

และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

พันธกิจ

มุ่งสร้างงานวิจัยให้เป็นเลิศ

เผยแพร่ความรู้สู่สังคม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

กิจกรรมของสถาบัน

ไทยคดีจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลำปาง

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด "พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สถาบันไทยคดีศึกษา" โดยมีตัวแทนสถาบันฯ ได้แก่ อาจารย์เชษฐา พลายชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นางณัฐธยาน์ มิตรมูลพิทักษ์ เลขานุการสถาบันฯ คณะนักวิจัยสถาบันฯ ได้แก่ ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร นายอาสา คำภา และนายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ ร่วมกันนำกองผ้าป่าที่สถาบันฯ ได้ระดมปัจจัยจากผู้บริหารและบุคลากรสถาบันไทยคดีศึกษา ประชาคมธรรมศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้นำต้นผ้าป่ามาร่วมสมทบ สรุปยอดรวมทั้งสิ้น156,000 บาท เพื่อมอบให้วัดพระธาตุเสด็จนำไปดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารหลวง ซ่อมแซมหลังคาพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ การปูกระเบื้องดินเผารอบองค์พระธาตุ และการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ ต่อไป

ชมภาพบรรยากาศ
อพท. ร่วมกับไทยคดี มธ. จัดกิจกรรมฝึกอบรมภาคีเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านมิติมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage - ICH) ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรของ อพท. และภาคีเครือข่าย ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการในการนำหลักการระดับสากลมาใช้ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ชมภาพกิจกรรม
จิตรกรรมไทยในพม่า ณ "อุโบสถมหาเต็งดอจี" และ "เจติยวิหารจอกตอจี"

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำเอกสารประกอบโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "ศิลปะไทยในต่างแดน : จิตรกรรมฝาผนังแบบไทยในเมืองสะกาย ประเทศเมียนมา เป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตรกรรมไทยที่ปรากฏ ณ "อุโบสถมหาเต็งดอจี" และ "เจติยวิหารจอกตอจี" ผ่านการสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ โดยนักวิจัยประจำสถาบันฯ คือ ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร และ นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ อันจะก่อให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และสายสัมพันธ์ระหว่างสองชนชาติที่มีมาอย่างยาวนาน

คลิกเพื่ออ่าน
วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

ประกอบด้วยบทความที่มีสารัตถะหลาก หลายมิติ โดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง และพุทธศาสนา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประเด็นที่แตกต่างกันออกไป ในขณะเดียวกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าบทความเหล่านี้ต่างก็มีมุมมองหรือกระบวนทัศน์ที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าสนใจ นั่นคือเป็นการศึกษาในเชิง “บูรณาการ” ที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ จนทำให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ใหม่ขนาดใหญ่ ที่มีความกว้างขวาง มีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปสร้างสรรค์สังคม แก้ไขปัญหาสังคม หรืออธิบายปรากฏการณ์ในสังคมได้อย่างเข้าใจ

รายละเอียด

ภารกิจไทยคดีศึกษา

งานวิจัย

โดยนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ตามความสนใจและเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล โดยผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังส่งเสริมการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะแผนงานวิจัยและบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยของชาติ และบูรณาการงานวิจัยเข้ากับงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

งานบริการวิชาการ

มีที่มาจากการที่นักวิจัยนำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมมาศึกษาวิจัย และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนั้นมาเผยแพร่เพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ดำเนินการมีหลายรูปแบบ ดังนี้ จัดสัมนนาทางวิชาการ โครงการฝึกอบรม การเสวนาทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการ โครงการทัศนศึกษา "ไทยคดีสัญจร" และการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมบทบาทของสถาบันในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและในระดับอุดมศึกษา โดยการบูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มีรูปแบบกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานประเพณีโบราณที่สำคัญ เผยแพร่ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ต่อสังคมต่อไป รวมถึงการจัดโครงการทัศนศึกษาที่ให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

วารสารไทยคดีศึกษา

เป็นวารสารทางวิชาการ ราย 6 เดือน ของสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษาในมิติทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ตลอดจนประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจ บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ จะต้องผ่านกระบวนการการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผ่านกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ