Loading...

วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยชั้นนำด้านไทยคดีศึกษาของประเทศ

ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน

และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

พันธกิจ

มุ่งสร้างงานวิจัยให้เป็นเลิศ

เผยแพร่ความรู้สู่สังคม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

ภารกิจไทยคดีศึกษา

งานวิจัย

     โดยนักวิจัยที่ศึกษาและเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ตามความสนใจและเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล โดยผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังส่งเสริมการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะแผนงานวิจัยและบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยของชาติ และบูรณาการงานวิจัยเข้ากับงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

งานบริการวิชาการ

       มีที่มาจากนักวิจัยนำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมมาศึกษาวิจัย และนำสิ่งที่ได้จากการวิจัยนั้นมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ดำเนินการมีหลายรูปแบบ อาทิ จัดสัมนนาทางวิชาการ โครงการฝึกอบรม การเสวนาทางวิชาการ การประชุมวิชาการ การทัศนศึกษา "ไทยคดีสัญจร" และการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

       เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมบทบาทของสถาบันในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและในระดับอุดมศึกษา โดยการบูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มีรูปแบบกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานประเพณีโบราณที่สำคัญ เผยแพร่ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ต่อสังคมต่อไป รวมถึงการจัดโครงการทัศนศึกษาที่ให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

วารสารไทยคดีศึกษา

        เป็นวารสารทางวิชาการ ราย 6 เดือน ของสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษาในมิติทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ตลอดจนประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจ บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ จะต้องผ่านกระบวนการการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผ่านกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ

ประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนวันจัดเสวนา และเปลี่ยนแปลงวันจัดเสวนา "ราชพัสตราบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์"

เนื่องด้วยมีกำหนดการซ้อมขบวนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตรงกับวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานเสวนาอาจจะไม่สะดวกในการเดินทาง

ดังนั้น ทางสถาบันไทยคดีศึกษา​ จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานเสวนา​ "ราชพัสตราบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์" ​ จากวันอาทิตย์ที่​ 21​ เมษายน​ 2562​ เป็น “วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562” ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถาบันไทยคดีศึกษาขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวก​ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและตอบรับต่อกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันไทยคดีศึกษาอย่างต่อเนื่อง และใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย

อ่านประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนงานเสวนา "ราชพัสตราบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์"

สถาบันไทยคดีศึกษา ​ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 446 คน ดังไฟล์ที่แนบมาด้วย

หมายเหตุ

1. ท่านที่มีรายชื่อข้างต้น หากไม่สามารถเข้าร่วมฟังเสวนาในวันที่ 12 พฤษภาคม กรุณาแจ้งกลับมาที่ tkri.academic@gmail.com ภายในวันที่ 25 เมษายน

2. สำหรับท่านที่ไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติม (walk in) ได้ในวันงาน โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ดูรายชื่่อ

กิจกรรมของสถาบัน

รษก.ผอ.สถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมงานนิทรรศการ “ของรัก ของหวง” ที่สำนักงานใหญ่ ศ.ศ.ป.

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาถ่ายทอดแรงบันดาลใจ และแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของการสะสมจากนักสะสมชั้นนำ ในพิธีเปิดนิทรรศการ “ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน” พร้อมทั้งนำแขกผู้มีเกียรติ ประชาชน ตลอดจนคณะนักศึกษาจาก มรภ.สวนสุนันทา กับวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าชมนิทรรศการ ซึ่งนักสะสมผู้เป็นเจ้าของผลงานได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่นำมาจัดแสดง ในการนี้ อาจารย์ ดร.อนุชา ได้นำเตียบและกรรไกรตัดหมาก มาร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย 

รวมภาพบรรยากาศ
งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สถาบันไทยคดีศึกษาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีอาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา อาจารย์เชษฐา พลายชุม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะบุคลากรสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งในท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตที่มาร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

รวมภาพบรรยากาศ
วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

ประกอบด้วยบทความที่มีสารัตถะหลาก หลายมิติ โดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง และพุทธศาสนา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประเด็นที่แตกต่างกันออกไป ในขณะเดียวกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าบทความเหล่านี้ต่างก็มีมุมมองหรือกระบวนทัศน์ที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าสนใจ นั่นคือเป็นการศึกษาในเชิง “บูรณาการ” ที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ จนทำให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ใหม่ขนาดใหญ่ ที่มีความกว้างขวาง มีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปสร้างสรรค์สังคม แก้ไขปัญหาสังคม หรืออธิบายปรากฏการณ์ในสังคมได้อย่างเข้าใจ

รายละเอียด
รายงานประจำปี ๒๕๖๑

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสถาบันฯ ประกอบด้วยผลงานวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมของผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา

คลิกเพื่ออ่าน