Loading...
วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยชั้นนำด้านไทยคดีศึกษาของประเทศ

ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน

และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

พันธกิจ

มุ่งสร้างงานวิจัยให้เป็นเลิศ

เผยแพร่ความรู้สู่สังคม

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

ภารกิจไทยคดีศึกษา

งานวิจัย

     โดยนักวิจัยที่ศึกษาและเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ตามความสนใจและเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล โดยผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังส่งเสริมการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกันในลักษณะแผนงานวิจัยและบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยของชาติ และบูรณาการงานวิจัยเข้ากับงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

งานบริการวิชาการ

       มีที่มาจากนักวิจัยนำสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมมาศึกษาวิจัย และนำสิ่งที่ได้จากการวิจัยนั้นมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้เพื่อให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ดำเนินการมีหลายรูปแบบ อาทิ จัดสัมนนาทางวิชาการ โครงการฝึกอบรม การเสวนาทางวิชาการ การประชุมวิชาการ การทัศนศึกษา "ไทยคดีสัญจร" และการจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เป็นต้น

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

       เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมบทบาทของสถาบันในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและในระดับอุดมศึกษา โดยการบูรณาการเข้ากับพันธกิจด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม มีรูปแบบกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานประเพณีโบราณที่สำคัญ เผยแพร่ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ต่อสังคมต่อไป รวมถึงการจัดโครงการทัศนศึกษาที่ให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน

วารสารไทยคดีศึกษา

        เป็นวารสารทางวิชาการ ราย 6 เดือน ของสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษาในมิติทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ตลอดจนประเด็นร่วมสมัยที่น่าสนใจ บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้ จะต้องผ่านกระบวนการการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผ่านกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ

ประชาสัมพันธ์

บอร์ดเผยแพร่โครงการสำรวจและจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี

สถาบันไทยคดีศึกษา โดยงานบริการวิชาการ จัดแสดงบอร์ดความรู้เพื่อเผยแพร่ “โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการทำทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของวัดพระรูป จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปสู่การจัดทำพิพิธภัณฑ์ของวัดและชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดพระรูป ทั้งในมิติด้านประวัติศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ตลอดจนด้านการสำรวจทางโบราณคดีเพื่อนำไปสู่การจัดทำพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป แก่คณาจารย์ นักศึกษา ประชาคมธรรมศาสตร์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดแสดงที่โถงด้านหน้าประตูทางเข้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนสิงหาคม 2562

ชมพิพิธภัณฑ์วัดพระรูป
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษาคนใหม่

คณะบุคลากรสถาบันไทยคดีศึกษา ขอแสดงความยินดีและร่วมต้อนรับ “รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก” ที่เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษาภาคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับ รศ.โรจน์ คุณเอนก ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

MoreDetail

กิจกรรมของสถาบัน

งานเสวนา"ราชพัสตราบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ “ราชพัสตราบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเครื่องราชภูษิตาภรณ์ ฯลฯ ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย โดย อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา 

ชมภาพบรรยากาศ
สถาบันไทยคดีศึกษา วางพานพุ่มเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสถาบันฯ ร่วมวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ก่อตั้งและผู้ประศาสน์การเพียงหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

ประกอบด้วยบทความที่มีสารัตถะหลาก หลายมิติ โดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง และพุทธศาสนา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประเด็นที่แตกต่างกันออกไป ในขณะเดียวกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าบทความเหล่านี้ต่างก็มีมุมมองหรือกระบวนทัศน์ที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าสนใจ นั่นคือเป็นการศึกษาในเชิง “บูรณาการ” ที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ จนทำให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ใหม่ขนาดใหญ่ ที่มีความกว้างขวาง มีความถูกต้องและชัดเจนมากขึ้น และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปสร้างสรรค์สังคม แก้ไขปัญหาสังคม หรืออธิบายปรากฏการณ์ในสังคมได้อย่างเข้าใจ

รายละเอียด
รายงานประจำปี ๒๕๖๑

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสถาบันฯ ประกอบด้วยผลงานวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมของผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา

คลิกเพื่ออ่าน